Makaleler

İş tatmini ve başarıya etkisi

23.09.2015 18:59
| | |
2701

Birey olarak her yöneticinin kendine özgü meseleleri, istekleri arzuları, hayal kırıklıkları, amaçları ve idealleri vardır.

Onun kişiliği, zihinsel sağlığı ve içinde bulunduğu çevreden kaynaklanan meseleleri onun hayata bakış açısını belirler. Bu sebeple bireysel değişkenleri ile bağdaşmayan dış dünya onun için bir tatminsizlik kaynağı olabilir. İhtiyaçları, güdüleri ve amaçları ile diğer insanlardan farklı olan insan için böyle bir sonuç normaldir. Ancak tepe yönetimine düşen görev bu tatminsizlik kaynaklarını organizasyon lehine çözümlemek ve sağlıklı bir yöneticiye sahip olmak için çabalamaktır. Bir kurumdaki yöneticilerin tatmini, Toplam kurum performansına etki eder. Bu sebeple; bir kurumun amaçlarına ulaşması, kurumdaki yöneticilerin tam olarak tatmin edilmesiyle doğrusal bir bağlantı içerisindedir.

İş doyumu ve insan kaynakları yönetimi ile arasında sıkı bir bağ ve işbirliği vardır. Bu durum başlıca sebeplerini şu şekilde açıklamak mümkündür. Her ikisi de kurumları meydana getiren personelle ilgilidir. Ve her iki kavramın da amacı kurumu hedefine ulaştırmaktır. Bu iki kavramda görülecek aksaklıklar, kurumun hedeflerini olumsuz etkileyecektir.

Kurumun; ekonomik, sosyal, kültürel çevreyle sürekli ve düzenli ilişki kurması çağdaş bir anlayışın ürünüdür. Ancak kendi içinde düzenli ve olumlu ilişkiler kuramayan bir kurumun dış çevre ile de iyi ilişkiler içinde olması beklenemez. Kendi içinde dengeli ve bilinçli ilişkiler sistemini geliştirmiş bir kurum, çevreyle daha kolaylıkla ilişkiler kurabilir.

Yönetimin işlerini daha verimli yapabilmesi için, personelin kararlara katılma, fikir beyan etme ve öneriler sunma aktivitelerinin oluşturulması gerekmektedir.

Ancak kendini işine ve kuruma adamış çalışanlar kurumun kurallarına sonuna kadar uyarlar.. Davranışlarını genelde kurum politika ve prosedürlerine ve özellikle bölüm içi çalışma kurallarına uygunluğu, işe devamlılığı ve işe geliş zamanları her zaman istenilen düzeyde olmakla beraber, kuruma bağlılıkları yüksektir. Bu yöneticilerin kendilerini geliştirmesi ve değişikliklere adapte olmaları mümkün olacaktır. Bu durum, yöneticilere işbirliği içinde çalışmalara devam edebilme yeteneği kazandıracaktır. İşinden tatmin olan yöneticilerin, emrinde çalışan personel işe dair önerilerinin yöneticileri tarafından değerlendirildiğini gördüğünde onlarda işlerinden tatminlik duyacaklardır. İşinden tatminlik duyan yöneticiler, personeline işin nasıl daha iyi yapılabileceğini tanımlayabilecektir.

İş doyumu olgusunun gerek personel gerekse kurum açısından sonuçlarına baktığımızda; iş doyumunun olması durumunda kurumda verimin arttığı, personelin devamlılık gösterdiği saptanmaktadır. İş doyumunun sağlanamadığı kurumlarda işe devamsızlık, işgücü devri, stres, fiziksel ve ruhsal sağlıkta bozulmalar, kurum içi sosyal uyumu bozucu olumsuz etkilerin ortaya çıktığı saptanmıştır.

Neticede iş doyumu personelde mutluluğu sağlarken, iş doyumsuzluğu de personelin işine yabancılaşması ve uyumsuzluğuna yol açmaktadır. Buda dolaylı olarak spor kulüpleri açısından başarısızlığın temel nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler:

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"