Makaleler

Eğitim Sistemimiz

2014.08.02 00:00
| | |
6669

Eğitim 21.yüzyılda kalkınmada ve müreffeh ülke olma hedefine ulaşmak için çok önemli ve işlevsel bir araç haline gelmiştir.

Eğitim uzun vadede meyve vermektedir diyebiliriz. Bununla birlikte bir ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlayan insan gücünü hazırlayan araç olarak,  gün geçtikçe ekonominin temel yatırımlarından biri haline gelmektedir.

Türk Eğitim Sisteminde Yapılması Gerekenleri Kısaca Özetlersek;

Eğitimin, politikanın dışında tutulması,  partiler üstü bir anlayış içerisinde yürütülmesi ve belki de özerk bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

Ülkemizin gelecekteki insan gücü planlamasının yapılabilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversiteler, meslek odaları ve ilgili sivil toplum örgütleri bir araya gelmeli ve ne kadar yetişmiş insana ihtiyaç olduğu belirlenmelidir. Orta ve yüksek öğretim kurumlarına bu programlar düzenlenmeli, ihtiyaç duyulmayan alanlarda yüksek öğretim kurumlarına öğrenci alınmamalıdır.

Eğitim sistemimizde gelişimi ve kalıcılığı elde edebilmek için, probleme dayalı öğrenmeyi ve işlevsel bilgi kazandıran uygulamalara yer verilmelidir.

Okullarda somut, öğrencilerin ürettiklerini ortaya koyabilecekleri ölçme ve değerlendirme sistemlerine kavuşturulmalıdır.

Ortaöğretimde öğrencilerin yüksek öğretimde hangi programlara devam edebileceklerinin kesin olarak belirlendiği bir kademe durumuna getirilmelidir.

Ülkemizde eğitim kurumlarının performansını ve kaliteye yönelik çabalarını ölçecek iç ve dış değerlendirme sistemlerinin ivedilikle oluşturulması gerekir. Böyle bir düzenleme okullardaki kalite çalışmalarına ivme kazandıracaktır.


Öğretim elemanlarının sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi gerekir. Öğretim elemanlarına gelişmiş ülkelerin standartlarına yakın seviye sağlanmazsa, sözüne ettiğimiz bilgi ve becerilerle donatılmış öğrencilerin istenilen seviyede yetişmesi zordur.

Konuya Diğer Önemli Bir Pencereden Bakarsak;

Dinimiz İslam; İlim öğrenmeyi, bilgi sahibi olmayı ve cehaleti ortadan kaldırmayı hedefler. Kuran-ı Kerim'in oku emri ile başlaması ve pek çok ayet ve onlarca hadiste ilmin teşvik edilmesi Müslümanların ilim öğrenmelerine ve öğretilen bilgilerin aktarılması hususunda gayret etmelerine vesile olmuştur.

İlim, sadece kendi başına yeten ve kişiyi mutlak manada dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak bir husus değildir. Çünkü ilim doğru amaçlar için kullanılabileceği gibi yanlış amaçlar içinde kullanılabilecek bir unsurdur. Güzel amelle yani doğru yaşantıyla bütünleşen ilim, değerlerin en başında gelir ve böyle bir ilim sahibinin, mutlu bir yol haritası çizmesine yardımcı olur.

Sevgili Peygamberimiz;

"Allah Teâlâ Hazretleri, melekleri, semâvat ehli, deliğindeki karıncaya,  denizindeki balıklara varıncaya kadar arz ehli, halka hayrı öğretene mağfiret duasında bulunur." buyurmaktadır. ( Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, İbrahim Canan , Hadis No:4103)  

Bu sebeple tekrar ifade edelim ki, eğitim ve öğretim işiyle meşgul olanlar kutsal bir görevi de icra ediyor demektir.

İslam dini yeryüzüne yayılmışsa bunun temel sebeplerinin başında Sevgili Peygamberimizin bir öğretmen gibi çalışması ve ashabında bir talebe gibi O’nu takip etmeleridir diyebiliriz.

Nitekim Müslümanların Mekke’den Medine Hicretlerinden sonra Hz. Peygamberin yaptırmış olduğu Mescid-i Nebevinin en önemli kısmını bir okul yani “Ashab-ı Suffa” oluşturmakta idi. Suffa günümüzün yatılı üniversiteleri gibi çalışan bir kurumdu. Resulullah bizzat burada ders veriyor, bunun yanında okuma-yazma bilmeyenlere ise bazı dersler veriliyordu. Bu mektepte yetişen insanlar İslam dininin yayılmasında öncü olmuşlardır.  (Daha fazla bilgi için Bkz. İslam Peygamberi, Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, c.2, s.767-773)

İlmi olmayan beden, suyu olmayan şehre benzer. ( Şems-i Tebrizi)

İlim uzaktan hoşa gitmez, içine girmek lazım. Bilgi onun yanında yatan inciye benzer. ( Yusuf Has Hacib)

Mesuliyet sahibi olmadan, ilminizi tamamlayınız. (Hz. Ömer)

Asıl yetimler anadan babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. (Hz.Ali)

Anahtar Kelimeler:

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"