Dr. Sinem ERAY
  • 10/06/2024 Son günceleme: 10/06/2024 18:57
  • 833

Yerel siyaset, toplulukların günlük yaşamlarını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Ancak, gençlerin bu süreçteki rolü ve beklentileri genellikle göz ardı edilmektedir.

Özellikle ilçemiz olan Beykoz’da gençlerin yerel siyasetçilerden beklentileri, sadece bugünün değil, geleceğin de şekillenmesinde kritik bir öneme sahiptir. Beykoz, bünyesinde dört üniversite bulunduran ve genç nüfusu her geçen gün artan bir ilçedir. Bu nedenle, gençlerin yerel siyasetçilere dair görüşleri ve beklentileri, onların topluma daha aktif katılım sağlamaları ve demokrasiyi güçlendirmeleri açısından önemlidir.

TÜİK’in 2023 yılı "İstatistiklerle Gençlik" raporuna göre, Türkiye nüfusunun %15,1'ini gençler oluşturmaktadır. Türkiye genelinde genç işsizlik oranı %20,1 seviyesindedir ve yükseköğretim mezunu oranı ise %24,6'dır​ (TÜİK Data Portal)​. Beykoz özelinde bakıldığında, 15-24 yaş aralığındaki gençlerin oranı %13,8 ve 25-34 yaş aralığındaki genç nüfusun oranı %15,5'tir. Beykoz’da yükseköğrenim görenlerin oranı ise %20,3 ile Türkiye ortalamasına yakındır.

Bu veriler ışığında, Beykoz’daki gençlerin beklentilerinin Türkiye genelindeki gençlerle büyük ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Gençler, özellikle eğitim ve istihdam alanlarında daha fazla destek ve fırsat talep etmektedirler. Türkiye genelinde olduğu gibi, Beykoz’daki gençler de sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılmasını ve çeşitlendirilmesini beklemektedir.

Gençlerin beklentileri, Beykoz’daki yerel yönetimlerin gençlerin sesini daha fazla duymasını ve onlara daha fazla fırsat sunmasını içermektedir. Özellikle eğitim, istihdam, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi alanlarda daha fazla katılım sağlamak istemektedirler. Beykoz'un sahip olduğu potansiyel, gençlerin enerjisi ve yenilikçi fikirleriyle birleştiğinde, ilçenin kalkınmasına ve daha yaşanabilir bir yer haline gelmesine büyük katkı sağlayabilir. Gençler, sadece geleceğin liderleri olarak değil, bugünün aktif katılımcıları olarak da kabul edilmek istiyorlar. Bu bağlamda, Beykoz’daki yerel siyasetçilerin gençlerin ihtiyaçlarına ve taleplerine duyarlı olmaları, onlarla sürekli iletişim halinde olmaları ve karar alma süreçlerine gençleri dahil etmeleri gerekmektedir.

Günümüzde gençler arasında yaygın bir umutsuzluk hâkim ve birçok genç, ilk fırsatta yurt dışına gitmeyi düşünmektedir. Ancak, gençlerin Türkiye’de kalarak ülke kalkınmasına destek olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu noktada siyaset yapıcılarına büyük görevler düşmektedir. Gençlerin beklentilerini karşılamak ve onların gelecek umutlarını yeniden canlandırmak için daha fazla çaba sarf edilmelidir. Bizler Beykozlu eğitimci ve akademisyenler olarak, gençlerin eğitimine ve istihdamına yönelik daha fazla olanak sunulmasının, onların geleceğe dair umutlarını yeşerteceğine inanıyoruz.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezinin yayımladığı "Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması Raporu”na göre, gençlerin siyasete katılımı ve tercihleri üzerine önemli bulgular ortaya konmuştur. Gençler, siyasete ve yerel yönetimlere katılımda çeşitli engellerle karşılaştıklarını belirtmektedirler. Gençlerin %55,9’u, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmadıklarını düşünmektedir. Katılımın önündeki en büyük engeller arasında siyasi kutuplaşma, umutsuzluk ve gençlerin ilgisizliği yer almaktadır. Yerel yönetimlerin, gençlerin beklentilerini anlamak ve onlara yanıt vermek için çeşitli yöntemler geliştirmesi önemlidir. Gençlik meclisleri, Beykoz Kent Konseyi, katılımcı bütçeleme süreçleri ve gençlere yönelik anketler gibi araçlar, gençlerin sesini duyurabilmeleri için etkili platformlar oluşturabilir. Bu tür katılım mekanizmaları, gençlerin Beykoz’daki yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayarak, onları yalnızca kararların uygulayıcıları değil, aynı zamanda kararların alıcıları haline getirecektir. Gençlerin Beykoz’daki yerel siyasetçilerden ilk beklentisi, kendilerini temsil eden ve seslerini duyurabilen bir mekanizmanın varlığıdır. Beykoz'da gençler, yerel yönetimlerde daha fazla genç temsilci görmek istiyor. Bu temsilcilerin, gençlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlayarak politikalar üretmesi gerekmektedir. Özellikle Beykoz kent konseyinde gençlerin temsilinin çoğunlukta olması, genç ve üniversite meclislerinin organize edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu, gençlerin sadece seçmen olarak değil, aynı zamanda aktif birer katılımcı olarak da yer almasını sağlayacaktır.

Eğitim ve istihdam, gençlerin Beykoz’daki yerel siyasetçilerden en büyük beklentileri arasında yer almaktadır. Beykoz'da bulunan dört üniversite, gençlerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta önemli bir rol oynamaktadır. Kaliteli eğitim imkanlarının sağlanması, gençlerin geleceğe hazırlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Yerel yönetimlerin, Beykoz’daki eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak daha nitelikli eğitim programları sunması beklenir. Ayrıca, istihdam olanaklarının artırılması ve gençlerin iş hayatına entegrasyonunu kolaylaştıracak projelerin geliştirilmesi önemlidir. İstihdam yaratılması ve eğitime yönelik destekler, yerel yönetimlerden öncelikli talepler arasındadır. Gençler, yerel yönetimlerin kendilerini ciddiye almadığını ve yeterli katılım imkanları sunmadığını düşünmektedir. Bununla birlikte, gençler şehirlerindeki sorunları genellikle internet ve sosyal medya üzerinden dile getirerek çözüm aramaktadırlar. Bu süreçte staj ve meslek edindirme kursları gibi uygulamalar, gençlerin iş bulma sürecinde önemli katkılar sağlayabilir.

Gençler, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılmasını ve çeşitlendirilmesini beklemektedir. Beykoz'da spor etkinlikleri, sanat çalışmaları, festivaller ve sosyal projeler, gençlerin sosyal hayatlarını zenginleştirecek ve toplumsal bağlarını güçlendirecektir. Bu tür faaliyetler, gençlerin enerjilerini olumlu yönde kullanmalarını ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. Ayrıca, yerel yönetimlerin gençlik merkezleri ve sosyal alanlar oluşturarak gençlerin bir araya gelebileceği mekanlar sunması büyük önem taşımaktadır.

Gençler, Beykoz’daki yerel siyasetçilerden aynı zamanda yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler beklemektedir. Günümüz gençliği, dijital dünyanın içinde doğmuş ve büyümüş bir nesildir. Bu nedenle, yerel siyasetçilerin dijitalleşme ve teknolojiye yatırım yapması, gençlerin beklentileri arasındadır. Online hizmetlerin artırılması, e- uygulamalarının yaygınlaştırılması ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi elzem bir ihtiyaç haline gelmiştir. Ayrıca, teknoloji odaklı eğitim ve girişimcilik projeleri de gençlerin ilgisini çekmektedir. Yapay zekâ ve diğer ileri teknolojilerin kullanımı, yerel yönetim hizmetlerinin etkinliğini artırarak gençlere daha iyi hizmet sunulmasını sağlayacaktır. Dijital dönüşüm ve teknolojik yenilikler, gençlerin günlük yaşamını kolaylaştıracak ve yerel yönetim hizmetlerini daha erişilebilir hale getirecek unsurlar olarak görülmektedir. Gençler, modern ve çağdaş bir yönetim anlayışıyla geleceğe güvenle bakmak istiyorlar.

Beykoz'un doğal güzelliklerini korumak, çevre dostu projeler geliştirmek ve yeşil alanları artırmak gibi konular, gençlerin öncelikleri arasında yer almaktadır. Çevre ve sürdürülebilirlik konuları günümüze yeni dünya düzeninde büyük bir yer kaplamaktadır. Dolayısı ile çevre bilinci, gençler arasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Gençler, yerel siyasetçilerin çevre dostu politikalar geliştirmesini ve uygulamasını beklemektedir. Beykoz gibi doğa ile iç içe bir ilçede, geri dönüşüm projeleri, yeşil alanların korunması ve genişletilmesi, enerji verimliliği gibi konular, gençlerin öncelikleri arasında yer almaktadır. Sürdürülebilir bir gelecek için atılacak adımlar, gençlerin yerel siyasete olan güvenini artıracaktır.

Beykoz ilçesinde gençlerin yerel siyasetçilerden beklentileri, onların topluma daha aktif katılım sağlamaları ve geleceğe dair umutlarını artırmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Gençlerin katılımını ve temsilini artırmak, eğitim ve istihdam olanaklarını genişletmek, sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermek, çevre bilincini artırmak ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak, yerel yönetimlerin öncelikleri arasında olmalıdır. Bu adımlar, gençlerin yerel siyasete olan ilgisini ve güvenini artıracak, daha demokratik ve katılımcı bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Yazarın Yazıları