Beykoz Belediyesi arsa ihalesi yapıyor

  • 0
  • 12173

Beykoz Mahmutşevketpaşa Mahallesi'nde 14 bin metrekarelik arsa 7 milyon 187 bin 500 liraya satışa çıkacak. İhale 2 Eylül Çarşamba günü saat 9:15'te gerçekleşecek.

Beykoz Belediye Başkanlığından:

Sıra

No

Taşınmaz

Pafta ve Parsel Nosu

Niteliği

Yüzölçüm

(m²) Satış Bedeli

(TL.)

Geçici Teminat

(TL.)

Dosya

Bedeli

(TL.)

   

1

İstanbul İli Beykoz İlçesi Mahmutşevketpaşa Mahallesi

3 pafta 341 parsel

Yunak Yeri

14.375,00 7.187.500,00

+ KDV

215.625,00

1000,00

   


MADDE 1 - Yukarıda özellikleri belirtilen Beykoz Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz yapılacak ihale ile satılacaktır. İhale 02/EYLÜL/2015 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 09.15'de Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi No: 43 adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.

MADDE 2 - İhale Şartname Bedeli ve Satış Yeri: Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1000,00 TL karşılığında satın alınabilir

MADDE 3 - İhaleye katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olan özel ve/veya tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılmak için 2886 Devlet İhale Kanunu ve Kanunun 74.maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

MADDE 4 - İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83.maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan ve gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak yatırmış olduğu geçici teminatı irad kaydedilir.

MADDE 5 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 6 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler ihalenin yapılacağı saate kadar eksiksiz, listedeki sıraya göre, kapalı zarf içinde Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik veya karışık olarak zarfın içine konulan belgeler kabul edilmeyecektir.

İhaleye Katılacaklar Şahıs İse:

1 - Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti.

2 - Şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz,

3 - Geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu.

4 - İhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge.

5 - İhale tarihi itibariyle SSK Prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge.

6 - Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekâletname.

7 - Kurumumuza (Beykoz Belediyesi) borcu olmadığına dair belge (Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır).

İhaleye Katılacaklar Şirket İse:

1 - Şirketin ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış bir belge.

2 - Şirket sirkülerinin veya şirket adına vekili olduğunu gösterir noterlikten tasdikli vekâletname.

3 - Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kaydı belgeleri.

4 - Noter tasdikli imza sirküleri

5 - Şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz.

6 - Geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu.

7 - İhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge.

8 - İhale tarihi itibariyle SSK Prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge.

9 - Kurumumuza (Beykoz Belediyesi) borcu olmadığına dair belge (Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır).

10 - Yabancı uyrukluların on (10) yıldan bu yana Türkiye'de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunduklarını gösterir bir belge.

11 - Yabancı şirketler (1) ve (11) maddelerdeki yazılı şartların her ikisinde de haiz bulunduklarını gösterir bir belge (Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekir)

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

0 216 444 66 61

İlan olunur.

Beykoz Lojistik Okulu’ndan yeni hamleler
Önceki Beykoz Lojistik Okulu’ndan yeni hamleler
Beykoz Devlet Hastanesinin doktorunu dolandırdılar
Sonraki Beykoz Devlet Hastanesinin doktorunu dolandırdılar
Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz