Özel Dosyalar

Uzmanına sorduk. 2B ve Afet Yasaları

Uzmanına sorduk. 2B ve Afet Yasaları
2014.07.12 00:00
| | |
9770

AK Parti Hükümeti’nin taslaklarını hazırladığı, 2B ve Afet Riski Taşıyan yapılar ile ilgili kanunlar 15 gün içinde TBMM gündemine geliyor…

Beykoz’u da yakından ilgilendiren her iki yasa tasarısı neleri içeriyor… Bu konularda Dost Beykoz’a danışmanlık hizmeti veren Hüseyin Çihangir Dönmez her iki yasa taslağını da Dost Beykoz okurları için maddeler halinde sıraladı.

ON SORUDA YENİ HAZIRLANAN 2B SATIŞ YASASI TASLAĞI

1) SATIŞ BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?

Taşınmaz, belediye ve mücavir alan içindeyse bin metrekareye kadar olan kısmı, rayiç bedel ve emlak vergi değerinin toplamının yarısı üstünden satılacak. Bin metrekareyi aşan kısım için ise rayiç bedel üstünden rakam belirlenecek.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan taşınmazlar için ise rayiç bedel ve emlak vergi değerinin toplamının yarısı üzerinden rakam belirlenecek.

2) KİMLER HAK SAHİBİ SAYILACAK?

Yasanın yürürlüğe girmesinden önceki kadastro tutanaklarına göre 2B alanlarını kullandıkları belirlenen kişiler, belirlenen satış bedeline itiraz etmemek kaydıyla hak sahibi sayılacaklar.

Kadastro tutanakları, yasadan sonra tekrar güncellenecek.

3) TARIM ARAZİLERİ DİĞER ARAZİLERDEN NASIL AYRILACAK?

Düzenlemede, 2B’den yararlanacak çiftçilerin mağdur olmamasını sağlayacak fiyatlandırma yapılacak. Bu açıdan tarım arazisi ile lüks konut ve villaların yer aldığı 2B arazi fiyatları birbirinden ayrılarak farklı olarak fiyatlandırılacak.

4) TOKİ’YE DEVREDİLECEK ARAZİLER NASIL BELİRLENECEK?

Devredilecek arazide yoğun ve herhangi bir afette (deprem, heyelan, su baskını) can kaybı riskini doğuran şekilde kaçak ve çarpık yapılaşma varsa, arsa Kentsel Dönüşüm uygulaması için TOKİ’ye devredilecek.

Bu devir bedelsiz olarak gerçekleştirilecek ve her türlü harçtan muaf olacak, devre konu 2B arazi üzerinde kaçak yapısı bulunan vatandaşların binalarının enkaz bedeli hesaplanacak, hesaplanan bu enkaz bedeli, verilecek konut peşinatına sayılabileceği gibi kaçak yapı sahibi anlaşmaya yanaşmazsa bu bedel acele kamulaştırma yoluyla kaçak yapı sahibine ödenerek kaçak yapı yıkılarak 2B arazisi tahliye edilecek.

5) BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, yasa yürürlüğe girdikten sonra hak sahipliği durumuna göre üç ile altı ay içinde yapılacak.

6) SATIŞ BEDELİ NASIL ÖDENECEK?

Satış bedeli peşin ya da taksitle ödenebilecek. Taksitli satışlarda bedelin yüzde onu iki ay içinde, kalanı ise dört yılda sekiz taksitte ödenecek.

7) SATIŞ İŞLEMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Satış işlemleri ise, başvuru tarihinden itibaren en geç altı ayda tamamlanacak. 

8) 2B ARAZİ SATIŞLARINDAN GELECEK GELİR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Hazırlanmakta olan Afet Riski Taşıyan Yapılar Kanuna göre bir Afet Fonu Hesabı açılacak, 2B arazi satışlarından gelecek olan hâsılatın %90’lık kısmı kentsel dönüşümde kullanılmak üzere bu fonda toplanacak. Geriye kalan % 10 ise orman alanlarının geliştirilmesinde kullanılacak.

9) TAPUSU İPTAL EDİLEREK 2B ARAZİ STATÜSÜNE SOKULAN TAŞINMAZLARIN DURUMU NE OLACAK?

2B alanlarından özel kanunları gereğince devlet tarafından gerçek ve tüzel kişilere satılan, dağıtılan veya iskanen verilen ya da özelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen özel hukuk tüzel kişileri adına kayıtlı taşınmazlara ilişkin tapu kayıtları geçerli kabul edilecek, bu taşınmazlardan açılan davalar sonucunda Hazine adına tescil edilenler, önceki kayıt maliklerin akdi ya da kanuni haleflerine bedelsiz olarak iade edilecek.

Bu kapsam dışında kalan evveliyatı tapulu 2B niteliğindeki taşınmazlar ise Emlak Vergisi değeri üzerinden eski tapu kayıt malikinin akdi ya da kanuni halefine satılacak.

10) 5831 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN 2B ÇALIŞMALARI NETİCESİ İTİRAZ EDİLEREK KADASTRO MAHKEMELERİNDE DAVALARI DEVAM EDEN 2B NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLARIN HUKUKİ DURUMU NE OLACAK?

Kadastro Mahkemesi’nin kararının kesinleşmesi beklenecek, Mahkeme kararına göre işlem tesis edilecek. Ancak bu taşınmazların bir kısmının tescili konusundaki en büyük engel Anayasa Mahkemesi’nin 12.05.2011 tarihli Toprak Koruma Kanunu ve İmar Kanuna aykırı olarak yapılan kadastro ifraz ve tescil işlemleri konusundaki iptal ve yürütmeyi durdurma kararı.

 

ON SORUDA YENİ HAZIRLANAN AFET RİSKİ TAŞIYAN YAPILAR YASASI TASLAĞI

1) HAZIRLANAN KANUNUN GEREKÇESİ?

On yıllık bir zaman dilimi içinde afet riski (deprem, heyelan, su baskını vb.) taşıyan alanlarda bulunan kaçak yapıların kentsel dönüşüm uygulaması ile tasfiyesi, Türkiye genelinde tüm vatandaşların afet riski taşımayan sağlam ve nitelikli yapılarda iskân edilmesi

2) BU KANUN GEREĞİ YAPILACAK KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN HESAPLANAN TAHMİNİ KAYNAK NEDİR?

Türkiye geneli için hesaplanan kaynak 400 milyar dolardır.

3) BU KANUN BELİRLENEN 400 MİLYAR DOLARLIK KAYNAĞI HANGİ KAYNAKLARDAN KARŞILAMAYI ÖNGÖRMEKTEDİR?

Birinci ve ikinci derecede deprem bölgelerinde genel bütçe vergi gelirlerinin % 10’u

Diğer deprem bölgelerinde genel bütçe vergi gelirlerinin % 5’i

Büyükşehir Belediyelerinde İl Özel İdarelerine ayrılan payın % 50’si

Diğer illerde % 15’i

Afet ve 3 Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kurumlara depreme yardım için aktarılacak kaynaklar

İmar Kanunu uyarınca verilen para cezalarının % 50’si

Trafik cezalarının % 1’i

2B arazilerinin satışından elde edilecek gelirin % 90’ı

4) TOPLANACAK BU GELİRLER BAŞKA BİR AMAÇLA KULLANILABİLİR Mİ?

Kanuna koyulacak bir madde ile toplanacak bu kaynağın Kanunun amacı dışında kullanılamayacağı konusunda açık hüküm getirilecek.

5) BU KAYNAK NEREDE TOPLANACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tasarrufunda Afete Hazırlık Hesabı açılarak tüm bu kaynaklar bu hesapta toplanacak.

6) UYGULAMA NASIL BAŞLAYACAK?

İmar mevzuatına aykırı veya riskli yapılar, Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilecek.

Bakanlık veya Bakanlığın talebi halinde afet riski altındaki alanlarda ve rezerv yapı alanları üzerindeki taşınmazlar üzerinde, her türlü yapılaşma, kullanım ve işletme konularında geçici kısıtlamalar uygulanacak.

7) AFET RİSKİ ALTINDAKİ HAZİNE TAŞINMAZLARI TOKİ’YE DEVİR EDİLECEK Mİ?

Afet riski altındaki alanlardaki Hazineye ait taşınmazlar; bir Kamu hizmetine tahsisli olanlar, ön izin verilmiş veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olanlar TOKİ’ye bedelsiz devredilecek, tahsis ve devir vergi, resim ve harçtan muaf olacak.

Bakanlığın talebi üzerine mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayır vasıflı taşınmazlarda, muhtemel afete maruz bölgedeki ailelerin nakledilmesi ve kamu yatırımlarının yapılabilmesi için vasıf değişikliği yapılabilecek.

8) HAZİNE ARAZİSİ ÜZERİNDEKİ KAÇAK YAPILARA KENTSEL DÖNÜŞÜM NE ŞEKİLDE UYGULANACAK?

Öncelikle hazine arazisi üzerindeki kaçak yapının enkaz değeri hesaplanarak kaçak sahibi ile anlaşma yolu aranacak.

Kaçak yapı sahibine enkaz bedeli peşinata sayılarak aynı alanda veya bir başka alanda yapılacak sağlam yapılarda daire teklif edilecek, dairenin enkaz bedelini aşan kısmı için uzun vadeli ödeme planı sunulacak, ayrıca yapının teslim edileceği tarihe kadar kira yardımı yapılacak.

Kaçak yapı sahibinin bu teklifi reddetmesi halinde, enkaz bedeli esas alınarak acele kamulaştırma yoluna gidilecek, kaçak yapı yıkılarak yapı sahibi alandan tahliye edilecek.

8) ÖZEL MÜLKİYET AİT ARAZİLER ÜZERİNDEKİ KAÇAK YAPILARA KENTSEL DÖNÜŞÜM NE ŞEKİLDE UYGULANACAK?

Özel mülkiyet üzerindeki taşınmaz kaçak yapıysa kaçak yapının enkaz değeri ve arsa bedeli hesaplanarak yeni yapılacak olan konut teklif edilecek, belirlenen enkaz bedeli ve arsa değeri ile yeni yapının arasındaki fiyat farkının vatandaştan uzun vadeli olarak tahsilatı yapılacak, yeni yapı teslim edilinceye kadar kira yardımı yapılacak, bu teklifin kabul edilmemesi halinde arsa ve enkaz bedeli değeri üzerinden acele kamulaştırma yoluna gidilerek kaçak yapı ortadan kaldırılacak.

9) ÖZEL MÜLKİYET AİT ARAZİLER ÜZERİNDEKİ KAT MÜLKİYETLİ VE İSKANLI YAPILARA KENTSEL DÖNÜŞÜM NE ŞEKİLDE UYGULANACAK?

Yapının değeri tespit edilerek, yeni yapılacak olan yapı ile arasındaki maliyet farkı uzun vadeli olarak yapı sahibinden talep edilecek, yeni yapı teslim edilinceye kadar kira yardımı yapılacak.

Teklifin reddi halinde yapının tespit edilen değeri üzerinde acele kamulaştırma yoluna gidilerek alan kentsel dönüşüme açılacak.

10) BU YASA TEK BAŞINA ÜLKE ÇAPINDA UYGULANACAK KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI İÇİN YETERLİ KABUL EDİLEBİLİR Mİ?

Hayır. Bu yasa ile birlikte Kentsel Dönüşüm Yasası çıkarılması gerektiği gibi İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Yapı Denetimi Kanunu ve Ceza Kanunu'nda da önemli değişikliklerin yapılması gerekir.

Dost Beykoz / Haber Merkezi

 

Anahtar Kelimeler: Beykoz Haberler, 2B, 2B Yasası, Afet, Risk, Hüseyin Cihangir Dönmez

reklam
0 Yorum

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı

Yorum yaz

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"