Salim Öztürk: ‘paralar bizim kasamıza girmiyor’

  • 1
  • 11345
Salim Öztürk: ‘paralar bizim kasamıza girmiyor’
Salim Öztürk: ‘paralar bizim kasamıza girmiyor’
Salim Öztürk: ‘paralar bizim kasamıza girmiyor’

CHP Beykoz Başkanlığı’ndan, İmar Barışı’na yönelik yapılan açıklamaya, Belediye Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, Meclis oturumunda cevap verdi.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, CHP İlçe Başkanlığı’nın "soygun" başlıklı açıklamasında yer alan; “Beykoz Belediyesi, her müracaat eden vatandaşımıza somut olarak ne fayda getireceğini taahhüt etmeden Beykozludan para toplamayı derhal bırakmalı, bu soyguna son vermelidir. şeklindeki ifadelere, “Beykoz Belediyesi olarak vatandaşımıza sadece yardımcı olmaktayız. Kamuoyuna yansıtılmak istendiği üzere yatırılacak paraların kasamıza girmesi söz konusu değildir.” cümleleriyle cevap verdi.

Beykoz Belediyesi Meclisi Temmuz Ayı toplantılarının ikinci birleşimi için Meclis Başkan Vekili İbrahim Hocaoğlu başkanlığında bir araya geldi.

Mecliste ilk olarak 2 Temmuz 2018 tarihli tutanak oylandı ve ardından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Teklifi gündeme alınarak oy birliğiyle Hukuk Komisyonu’na havalesi yapıldı.

Başkan Yardımcısı Salim Öztürk: “İmar Barışında Vatandaşlara Yardımcı Oluyoruz”

İmar Barışı’yla ilgili genel kurulda söz alan Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Salim Öztürk: “Beykoz Belediyesi 8 Hazirandan itibaren bir ofis kurarak İmar Barışı’na başvuruda bulunan vatandaşlara yardımcı olmakta ve bilgilendirme yapmaktadır. İmar Barışı’nda vatandaşların e-devlet üzerinden yaptıkları başvurular kabul edilmektedir. Beykoz Belediyesi olarak vatandaşımıza sadece yardımcı olmaktayız. Kamuoyuna yansıtılmak istendiği üzere yatırılacak paraların kasamıza girmesi söz konusu değildir. Bu paralar kanunda belirtilen ve merkezi bütçeye giden bir paralardır.  Hangi amaç için kullanılacağı bellidir. Vatandaşlarımızdan kamuoyunda yer alan yanlış bilgileri dikkate almamalarını ve 31 Ekim’e kadar olan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmalarını istiyoruz.” şeklinde bilgi verdi.

İmar Barışı’nın 50 maddelik tüm detayları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mevzuata aykırı yapılar için geliştirilen imar barışı için başvuru dönemi devam ediyor.  Peki, imar barışından kimler nasıl faydalanabilir? İmar barışına nasıl başvurulur? İşte 50 maddede imar barışının tüm detayları..


1- İmar barışı ile yaklaşık 13 Milyon yapının imar ve ruhsat sıkıntısı son buluyor.

2- İmar barışı uygulamasının detayları, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında açıklanıyor.

3- İmar barışına e-devlet üzerinden müracaat edilebiliyor.

4- Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için veriliyor.

5- Yapı Kayıt Belgesi için müracaatın 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 

6- Başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili oluyor.

7- Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabiliyor.

8- Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınıyor.

9- Müracaat kurum ve kuruluşlara yapılmış ise, Yapı Kayıt Belgesi formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz olarak dolduruluyor, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması sağlanıyor, Yapı Kayıt Belgesi formu sistem üzerinden onaylanmak üzere Müdürlüğe gönderiliyor ve formun Müdürlükçe onaylanmasından sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine veriliyor.

10- Her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenleniyor.

11- Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29 Temmuz 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında hesaplanıyor.

12-  Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenirken yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanıyor.

13- Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli; Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ metrekare, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/metrekare, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/metrekare, 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/metrekare, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/metrekare, Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW esas alınmak suretiyle hesap yapılıyor.

14- Yapı malikleri; Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, birinci fıkranın (c) bendi uyarınca yapının tamamı için hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda oluyor.

15- Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmiyor.

16- Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahip oluyor.

17- Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda, aykırılıktan dolayı meydana gelen alan da dahil olmak üzere, kendi bağımsız bölümünün alanının, bağımsız bölümü ile aynı kullanıma sahip bölümlerin alanının toplamına oranının birinci fıkranın (c) bendi uyarınca hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeli ile çarpılması suretiyle hesap edilen bedeli ödemek zorunda oluyor.

18- Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölüm/bölümler ile ilgili ise o bölüm/bağımsız bölümlerin yapı maliklerinin, kendi bağımsız bölümleri için ödenmesi gereken bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek Yapı Kayıt Belgesi düzenleniyor. 

19- Bağımsız bölümünde aykırılık olmasına rağmen kendi bağımsız bölümüne düşen bedeli ödemeyen ve aykırılığı olan bağımsız bölümünü gösteren Yapı Kayıt Belgesi almayanlar aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenlenen Yapı Kayıt Belgesinden faydalanmıyor.

20- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır.

21- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabiliyor.

22- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal ediliyor.

23- Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabiliyor.

24- Kat mülkiyeti için Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje, imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge, bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı, Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı gerekli oluyor.

25- İnşaat halindeki yapılarda 31 Aralık /2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile Yapı Kayıt Belgesi veriliyor ve Yapı Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabiliyor.

26- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabiliyor.

27- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın veriliyor.

28- Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli oluyor. 

29- Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanıyor. 

30- Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğunda oluyor.

31-  Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından denetlenebiliyor.

32- Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunuluyor.

33- Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, İstanbul tarihi yarımada içinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanda, Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde, Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemiyor.

34- Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi iptal ediliyor, bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınır.

35- Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen yapılar için yatırılmış Yapı Kayıt Belgesi bedeli iade edilmiyor. Belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca suç duyurusunda bulunuluyor.

36- Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra yapı krediye uygun hale geliyor. Bankacılık hukukuna göre, yapıda herşey uyuyorsa yalnız iskan olmadığı için kredi alınamıyorsa, yapı kayıt belgesi alındıktan sonra kredi alınabiliyor. Yine yıkım kararları da kalktığı için bina yasal hale gelmiş oluyor, diğer şartlar da uyuyorsa kredi alınabiliyor. Ancak diğer aykırılıklar durumunda banka kredi vermeyebilir.

37- Vekaleten Yapı Kayıt Belgesi alınabiliyor. Aralarında vekalet sözleşmesi imzalayan tarafların başvurusu vekilin e-devlet şifresiyle yapılabiliyor.

38- Ecrimisil ödenen yere tapu alana kadar ödeme yapılmaya devam ediliyor. Tapu alındıktan sonra ödeme yapılmıyor.

39- Tescilli eserler için de imar barışına başvurulabiliyor. Ancak 1 kat fazla çıkıldıysa belge alınmasına karşın tapu alınamıyor. Yapı kayıt belgesinin alınması Koruma Kurulu'nun ceza davası açmasına engel olmuyor.

40- Orman ve kıyı alanlarındaki yapıların mülkiyetini Hazineden almak için oluşan sıkıntılar için düzenleme yapılıyor.

41- Herşeyi mevzuata uygun yapılmış ancak iskana dönüşmemiş yapılar için de imar barışına başvurulabiliyor.

42- İskanlı yapıda ortak alanlar daire veya dükkan tarafından kullanılıyorsa, bunun için müracaat edilebiliyor. Yapı kayıt belgesi alınmasında kat malikleri onayına ihtiyaç olunmamasına karşın, kat mülkiyeti için yüzde 100 muvafakatın alınması gerekiyor. 

43- İskanlı yapıdaki mevzuata aykırı kısımlar ve bağımsız bölümler için imar barışına başvurulabiliyor.

44- Hisseli arazilerdeki yapılar için imar barışına yalnız yapı sahibi başvurabiliyor.

45- Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmuyor. 

46- Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan
imar mevzuatı hükümleri uygulanıyor.

47- Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren proje istenecek ve bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olması aranıyor.

48- İmar affı başvurusunu e-devlet üzerinden yapmayan veya yapmak istemeyen kimseler Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruma giderek başvurusunu yapabiliyor. İstanbul'da 39 ilçede 40 merkezde İmar Barışı noktaları bulunuyor. Randevular, İmar Barışı Randevu Sistemi İstanbul'dan alınabiliyor.

49- İmar barışı telefon numarası 0 212 318 41 00 olup, bu call center numarasından soru ve talepler alınıyor. 

50- İmar barışında gerekli bilgiler

1) e - Devlet şifresi.
2) Geçerli bir cep telefonu numarası.
3) Geçerli bir e-posta adresi.
4) Beyan edilecek yapının adresi.
5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri.
6) Toplam inşaat alanı; konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (m²).
7) Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı.
8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m²) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)
9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m²).
10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek).
11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi.
12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır. 

Haber Merkezi

 

TOFD Beykoz'un geleneksel pikniği gerçekleşti
Önceki TOFD Beykoz'un geleneksel pikniği gerçekleşti
Beykoz'da husumetlisini kız arkadaşıyla kandırarak kaçırdı
Sonraki Beykoz'da husumetlisini kız arkadaşıyla kandırarak kaçırdı
Yorumlar (1 Yorum)

Hasan soydan (6 yıl önce)

bizim yapılarımızın bulunduğu zemin vakıflar genel müdürlüğüne ait .bizlarde imar barışından faydalanabilecekmiyiz saygılarımazla

Yorum Yaz