Güncel

RTÜK'ten Kanlıca'da satılık iki konut

RTÜK'ten Kanlıca'da satılık iki konut
2014.11.02 00:00
| | |
6868

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Beykoz Kanlıca Mahallesi'nde bulunan iki konutu toplam 5 milyon 600 bin TL'den satışa çıkardı.

RTÜK, Beykoz'daki konutlarını ne zaman satacak? Kanlıca'daki RTÜK konutları nerede? İşte ihalenin detayları... 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),  İstanbul 'un Beykoz İlçesi'nde Kanlıca - Çubuklu Yolu Mevkii'nde bulunan Kanlıca Mahallesi'ndeki Halide Edip Adıvar Caddesi, Fikirtepe sokağında bulunan iki konutu toplam 5 milyon 600 bin TL'den satışa çıkardı. 

RTÜK'ün satışa çıkardığı konutlar, bahçeli dört katlı kargir apartman olarak belirtilen Kartal Yuvası Apartmanı'nda bulunuyor. RTÜK konutlarından brüt 178 metrekare 3+1 konut 2 milyon 800 bin TL'den ve brüt 178 metrekare 4+1 konut 2 milyon 800 bin TL'den satılacak. Her bir konut için belirlenen geçici teminat bedeli 84 bin TL olarak açıklandı. 

RTÜK'ün Beykoz Kanlıca'daki konutlarının satışı ihalesi, 10 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 14:00'de Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 Bilkent-Çankaya/  Ankara  adresinde bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu merkez hizmet binasında yapılacak.

RTÜK, bu iki daireyi ilk olarak 6 Haziran 2012'de satışa çıkarmıştı...

İşte bugün gazete yayımlanan o ihale ilanı; 

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

Madde: 1-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun mülkiyetinde bulunan nitelikleri ve muhammen bedelleri aşağıda belirtilen İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kanlıca Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, Kartal Yuvası Apartmanı, Numara 52 adresindeki 3 ve 4 numaralı 2 (iki) adet konut; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca “kapalı teklif usulü” artırma suretiyle ihale dokümanında belirtilen kayıt ve şartlarda peşin bedelle satışa çıkartılmıştır.

Madde:2-Satışa konu gayrimenkullerin satış ihalesi, 10 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 14.00’da Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 Bilkent-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu merkez hizmet binasında yapılacaktır.

Madde:3-İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler: (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınacak belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak şartıyla)

2- T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

3- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

6- Her sayfası imzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi.

1- İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

3- Noter tasdikli imza beyannamesi.

4- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

6- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

7- Her sayfası imzalı ve kaşeli Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri 

Madde:4-Geçici Teminat: İstekliler satın almayı düşündükleri konutun muhammen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

Madde:5-İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (1.kat 126-A no’lu oda) Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 Bilkent- Çankaya/ANKARA ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İstanbul Bölge Temsilciliği Merkez Mahallesi Çiftecevizler Caddesi No:23 Kat 6/155 Saruhan Plaza Şişli/İstanbul adreslerinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

Satışı yapılacak konutlar, ihale tarihine kadar her gün 10:00 ile 16:00 saatleri arası görülebilir.

Madde:6-Tekliflerin verilmesi: İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale günü saat 14:00’a kadar Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır.

İsteklinin yukarıda, belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak 

Madde:7-Birden fazla konuta teklif verme: İstekliler 2 (iki) adet konut için teklif verebilirler. Birden fazla konut için teklif verecek istekliler, her bir konut için ayrı ayrı teklif mektubu düzenleyecekler ve istenilen geçici teminatı vereceklerdir.

Madde:8-Satış bedelinin ödenmesi: İhale üzerinde kalan istekli, ihale sonucuna ilişkin tebligatı aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) işgünü içinde ihale bedeli üzerinden ihale karar damga vergisi ile katma değer vergisini (KDV) ilgili vergi dairesine yatırmak ve ihale bedelinin tamamını peşin ödemek zorundadır.

İhale sonucunun, istekliye elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde teslim edildiği tarih tarafınıza tebliğ tarihi 

Madde:9- Üst Kurul, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de (Basın: 67510)

 

Anahtar Kelimeler: RTÜK, Kanlıca, İhale, Konut, Beykoz, Radyo Televizyon Üst Kurulu

reklam
0 Yorum

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı

Yorum yaz

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"