Özel Dosyalar

Mesut Türkeri’ye kamu davası açıldı…

Mesut Türkeri’ye kamu davası açıldı…
2014.07.13 00:00
| | |
34084

AK Partili Mesut Türkeri'ye Cumhuriyet Başsavcılığı kamu davası açtı.. Türkeri, TCK'nin 125/2 - 1, 43/1 ve 53 maddelerinden yargılanacak.

2011 yılı ocak ayında maliyeye kayıt yaptırmadan yayın hayatına başlayan Beykoz Güncel isimli yayında yer alan haber nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kamu davası açtığı Mesut Türkeri, TCK’nin, 125/2 yol, 125/1, 43/1 ve 53 maddelerinden yargılanacak…

 
Sahibi olduğu Beykoz Güncel isimli gazetesinde, “Tehdit ile 2B Vurgunumu” başlıklı haber nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Mesut Türkeri’ye Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı kamu davası açtı.
 
Beykoz Belediyesi eski Başkanı Muharrem Ergül döneminde Meclis üyesi olan ve 29 Mart 2009’da yapılan yerel seçimlerde meclis üyesi olamayınca Dost Beykoz’a özenerek gazetecilik yapmaya karar veren Mesut Türkeri hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı kamu davası açtı.
 
2011 yılı ocak ayında maliyeye kayıt yaptırmadan yayın hayatına başlayan Beykoz Güncel isimli yayında yer alan haber nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kamu davası açtığı Mesut Türkeri, TCK’nin, 125/2 yol, 125/1, 43/1 ve 53 maddelerinden yargılanacak…
 
 
Mesut Türkeri hakkında Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianame de, “yapılan yayınla; şikayetçinin, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan, küçültücü nitelikte subjektif değer yargısı taşıyan haberin yayınlandığı ve bu suretle şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği açıklanan deliler ve tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmaktadır” denildi.
 
14 Ocak 2011 günü yapılan AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi’nde tartışmalı bir şekilde Yönetim Kurulu’na seçilen Mesut Türkeri, 12 Nisan 2012 günü Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. 
 
SEVK MADDELERİ TÜRK CEZA KANUNU 125/ 1. MADDE ve 125/2. MADDE
 
Hakaret
MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
 
SEVK MADDELERİ TÜRK CEZA KANUNU 43/1 . MADDE
MADDE 43. - (1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır.
  
SEVK MADDELERİ TÜRK CEZA KANUNU 53. MADDE
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
MADDE 53. - (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan,
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten,
Yoksun bırakılır.
(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.
(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.
(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.
(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler: Beykoz Haberleri, AK Parti, Beykoz, Mesut Türkeri, Vergi, Kaçak, Dava, Beykoz Güncel, beykozgüncel

reklam
0 Yorum

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı

Yorum yaz

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"