Dünyada ilk göç hareketi ve Türkler

  • 11.05.2020 14:54
  • Okunma: 2377 kez

İnsanlığın başlangıcı Uhrevi (tek tanrılı) dinlerde Adem ile Havva’nın yaratılması ile başlar. Türklerin Hz Nuh Peygamberin oğlu Yafes’in Türk adlı oğlunun neslinden olduğudur.

Tabii ilimler de insanın, Afrika’nın Habeşistan bölgesinde ortaya çıktığı söylenir. Takriben M:Ö 200 bin yıl önce ilk insanların olduğu belirlenmiştir. İsrail’de bulunan bir çene kemiği 180 bin yıl önce Afrika’dan çıkışların başladığını göstermiştir.

Afrika’dan çıkışlar iki koldan olduğu varsayılmaktadır. İlk kol mısır üzerinden Filistin’e kadar olan bölgeye gelip yerleşmişler. İkinci kol, Arap yarımadasının güneyinden Hürmüz boğazından İran’ın güneyine geçerek sahilden Hindistan’a ulaşmışlardır. Daha sonra bir kol Çin hindi ve Çin’e geçmişlerdir. Diğer bir kol da himalayaların batısından Orta Asya’ya gelmişlerdir. Bu kolda birçok yere dağılmıştır. Bunlardan biri Berring boğazından geçerek Amerika kıtasını yurt tutmuşlardır bu topluluk Kızılderililerin atasıdır. Ve DNA'ları Türklerle benzerlik gösterdiği bilim adamları tarafından söylenmektedir.

Orta Asya’da kalanlar Türklerin ataları olarak kabul edilirler.

Ünlü Tarihçi Heredot İskitleri Perslerin Saka olarak adlandırdıklarını yazar. İskitlerin Türk olduğu doğrulanmaktadır.

Tarihte orta Asya Türk devletleri: Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö 220, İskitler (Saka) M.Ö 8000,¸Göktürk devleti 552, Uygur Devleti 745, Kırgızlar 840, Sibirler, Avarlar, Türgişler, Hazarlar (Yönetici kesim Musevi, halkın değişik kesimleri çeşitli dinlere mensuptular), Karluklar, Peçenekler, Oğuzlar, Kıpçaklar, Akhunlar, Karahanlı Devleti, Urartuların dillerinin Ural altay dil gurubundan olması Türk oldukları tezini kuvvetlendirmektedir. Urartu dilini vanda Urartu harabelerinde bekçilik yapan Mehmet beyden dinlediğim kadarı ile Urartu yazıtlarını Çeçenler çok rahat okuyabiliyorlarmış.

Anahtar Kelimeler:

Yazarın Yazıları