Çubuklu Mahallesi, Riskli Alan ilan edildi

  • 1
  • 17499
Çubuklu Mahallesi, Riskli Alan ilan edildi
Çubuklu Mahallesi, Riskli Alan ilan edildi
Çubuklu Mahallesi, Riskli Alan ilan edildi
Çubuklu Mahallesi, Riskli Alan ilan edildi
Çubuklu Mahallesi, Riskli Alan ilan edildi
Çubuklu Mahallesi, Riskli Alan ilan edildi

Bakanlar Kurulu, 4 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Beykoz'un Çubuklu Mahallesi'ni 'riskli alan' ilan etti.

25 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karar, Beykoz'un Çubuklu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları rahatlattı.

2018/11931 sayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan kararda "İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çubuklu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanların riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 30/05/2018 tarihli ve 97301 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Riskli Alan nedir?

Riskli Alan; zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İDARE (belediye, il özel idare) tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alandır.

Yasa ve yönetmelikte yukarıdaki şekliyle tanımlanan RİSKLİ ALAN tanımı tartışılmakta ve itiraz edenler bulunmaktadır. 6306 sayılı yasanın adı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi" olup Afet kavramı sadece depremi değil, jeolojik afetler, klimatik afetler, biyolojik afetler, sosyal afetler (terör, savaş, göç v.b.) ve teknolojik afetler de bu yasa içinde değerlendirilebilecektir.

Günümüzde; "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ile "Riskli Alan" karıştırılmaktadır. Birincisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesine göre ilân edilmektedir. Riskli Alan ise 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi yasasına ( kısaca halk arasında Kentsel Dönüşüm Yasası diye bilinen) göre ilân edilmektedir. Benim kişisel düşüncem birinciye tepki olarak ikincisi uygulamaya sokulmuştur.

Riskli Alan tespitlerinin yapılması ve Bakanlığa ilân etme talebinde bulunmada karşılaşılan sorun belediyelerde olmaktadır. Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında siyasi görüş, iletişimsizlik ve diğer nedenlerle şimdiye kadar ilân edilmiş yerlerde basına ve medyaya yansıyan haberler bu görüşü doğrulamaktadır.

Riskli Alan belirlenmesi ve talep işini; belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri, TOKİ, İl Özel İdaresi, riskli alanda maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri yapabilmektedir.

Riskli Alan için asgari büyüklük 15.000 m2 olup, isterse Bakanlık uygun görmesi halinde şart aranmaz.

Uygulama Yönetmeliği madde 3'te Riskli Alan şu şekilde tanımlanmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini, Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini,

c) İlgili kurum: Uygulama alanında dönüşüm projesi gerçekleştirecek olan Bakanlığı, İdareyi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

ç) Kanun: 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu,

d) Müdürlük: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlüğü, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

e) Rezerv yapı alanı: Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları,

f) Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı,

Haber Merkezi

Güven ve tehlike Beykoz’da sarmaş dolaş
Önceki Güven ve tehlike Beykoz’da sarmaş dolaş
İstanbul Valisinin Beykoz mesaisi
Sonraki İstanbul Valisinin Beykoz mesaisi
Yorumlar (1 Yorum)

Aytac (6 yıl önce)

Çok iyi

Yorum Yaz