Beykoz'un simgesel değerleri tek tek yıkılıyor

  • 1
  • 19215
Beykoz'un simgesel değerleri tek tek yıkılıyor
Beykoz'un simgesel değerleri tek tek yıkılıyor

Cumhuriyet döneminin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Beykoz'un simgesel değerleri tek tek yıkılıyor. Cam Fabrikası kaldırılıyor.

Tekel Fabrikası'ndan sonra Şişe Cam Fabrikası da kaldırılıyor.

İstanbul'da Paşabahçe semtine adını veren Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası'nın tarihi binasının yıkımına başlandı. Cumhuriyet döneminin endüstriyel mirasının yerinde otel yükselecek…

Boğaz manzaralı Paşabahçe Cam Fabrikası yavaş yavaş yıkılıyor. Yine Paşabahçe'de bulunan Tekel Fabrikası arazisi de 2012'de ihale ile Torunlar GYO'ya verilmişti. Torunlar Tekel arazisine otel yapmak üzere çalışmalarına başladı. Geçmişi cumhuriyet öncesine dayanan Kundura Fabrikası ise film seti olarak kullanılıyor.

1935 yı­lın­da Ata­tür­k'­ün ta­li­ma­tıy­la Tür­ki­ye'nin cam ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için ku­ru­lan ve bir sem­te adı­nı ve­ren Pa­şa­bah­çe Şi­şe Cam Fab­ri­ka­sı'nın yı­kı­mı­na baş­lan­dı. Ye­ri­ne otel ya­pıl­ma­sı plan­la­nan fab­ri­ka bi­na­la­rı­nın yı­kıl­ma­sıy­la bir­lik­te Bey­ko­z'­da­ki Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­nin en­düs­tri­yel mi­ra­sı ta­ma­men si­li­ne­cek.

OTEL YA­PIL­MA­SI GÜN­DEM­DE

Tür­ki­ye'nin ilk cam fab­ri­ka­sı Pa­şa­bah­çe Cam Fab­ri­ka­sı'nın ara­zi­si top­lam 117 bin met­re­ka­re­den olu­şu­yor. 2014 yı­lın­da ara­zi­yi sa­tı­şa çı­kar­ma­ya ka­rar ve­ren Tür­ki­ye Şi­şe ve Cam Fab­ri­ka­la­rı A.Ş., da­ha son­ra sa­tış­tan vaz­geç­ti. 2002 yı­lın­da ka­pa­tı­lan ve o gün­den be­ri atıl du­rum­da olan fab­ri­ka­nın de­po ve loj­man bi­na­la­rı­nın yı­kı­mı da 3-4 ay ön­ce baş­la­dı. 1983 yı­lın­dan be­ri imar plan­la­rın­da tu­rizm te­si­si ola­rak işa­ret­li olan ara­zi­ye otel ya­pıl­ma­sı gün­dem­de. Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­nin mi­ma­ri özel­lik­le­ri­ni ve il­çe­nin sos­yo­kül­tü­rel ya­pı­sı­nın en önem­li sim­ge­le­rin­den fab­ri­ka­nın yı­kı­mı ile bir dö­nem de ka­pa­na­cak.

CAM İŞ­Çİ­Lİ­Ğİ DE YOK OLA­CAK

Yıl­lar­dır fab­ri­ka­nın yı­kıl­ma­ma­sı için hu­ku­ki mü­ca­de­le ve­ren CHP'­li es­ki Mec­lis Üye­si Ha­lit Kı­lıç, “Pa­şa­bah­çe bir mar­ka­ya adı­nı ver­miş cam iş­çi­li­ği­nin en önem­li mer­kez­le­rin­den­di. Bu­ra­da hâ­lâ cam atöl­ye­le­ri iş­le­vi­ni sür­dür­me­ye ça­lı­şır­ken fab­ri­ka­yı ta­ma­men yı­kı­yor­lar. En azın­dan bir bö­lü­mü cam iş­çi­li­ği­ni ya­şat­mak, bir en­düs­tri­yel ta­ri­hi yok et­me­mek adı­na ko­ru­na­bi­lir­di. Dün­ya­da böy­le fab­ri­ka bi­na­la­rı mü­ze ola­rak ko­ru­nu­yor, kül­tür mer­ke­zi­ne dö­nüş­tü­rü­lü­yo­r” de­di. Bey­ko­z'­da­ki cum­hu­ri­yet dö­ne­mi mi­ra­sı olan fab­ri­ka­nın ve cam iş­çi­li­ği­ni ta­ma­men yok edi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Kı­lıç, “Çu­buk­lu'dan Bey­ko­z'­un mer­ke­zi­ne ka­dar tüm kı­yı şe­ri­di­ni otel­ler­le dol­du­ra­cak­lar. Bu du­rum hem Kı­yı Ka­nu­nu'na hem de Bo­ğa­zi­çi Ya­sa­sı'na ay­kı­rı­” di­ye ko­nuş­tu.

Sözcü Gazetesi

Beykozlu çocuklar haydi spora
Önceki Beykozlu çocuklar haydi spora
Beykoz Belediye Başkanı şampiyon takımı konuk etti
Sonraki Beykoz Belediye Başkanı şampiyon takımı konuk etti
Yorumlar (1 Yorum)

Ahmet Bayrakdaroğlu (9 yıl önce)

Bende aynı konu içinde ayrı detaya değineceğim Şişe cam fabrikası sahilden gelen yol köy başına çıkan yol daha evvel şişe cam tarafından aydılatılıyordu şimdi yıkım başladığı zaman fabrikanın enerjisi kesildi yollarımız karanlıkta kalmıştır insanlar karanlıkta zor durumda kalıyor daha evvel tarih 27.08.2012 de o zaman ayedaşa dilekçe verildi 11.09.2012gelen cevapta ilgili dilekçenizde aydınlatma istediğinden bahsedilmektedir Yapılan inceleme sonucu ilgili adresler için tesis iş emri düzenlenmiştir 2012 yatırım proğramı kapsamında değerledirilecektir dendi o gün bu gün hiç bir icrahat yok tekrar 31.03 2016 tekrardan düşünüp bu işi istanbul büyük şehir belediyesi beyaz masa çözer diye aradım gelen cevap 1-1292950658 nolu başvurunuzda yer alan konu ibb yetki ve sorumluluk alanında bulunmadığından ğereği için enerjisa ile iletişime geçebilirsiniz cevabı geldi ben büyükşehiri niçin aradım kaldırım olsun yolun asfaltı olsun büyük şehir belediyesi tarafından dökülmüştü onun için aradım tekrar enerjisa iletime geçtim 31.03.2016 tekrar 8016870986 numarayla baş vurumuz işleme alındı beklemedeyiz ben şunu anlayamıyorum buradan gece karanlıkta hiç bir yetkili geçmiyormu yazımı inşaallah yayınlarsınızda bir yetkili görür işe el atar SAYGILARIMLA

Yorum Yaz