Beykoz’un imar planları mahkemeleri aşamıyor

  • 0
  • 19615
Beykoz’un imar planları mahkemeleri aşamıyor
Beykoz’un imar planları mahkemeleri aşamıyor
Beykoz’un imar planları mahkemeleri aşamıyor
Beykoz’un imar planları mahkemeleri aşamıyor
Beykoz’un imar planları mahkemeleri aşamıyor
Beykoz’un imar planları mahkemeleri aşamıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2017 yılında onaylayıp askıya çıkardığı imar planlarının akıbeti Arap saçına döndü.

Çiğdem ve Çubuklu Mahallelerinin büyük bölümünü kapsayan 1/5000 ölçekli Beykoz Geri Görünüm Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon 1. Etap Nazım İmar Planlarına, bölgede yaşayan çok sayıda vatandaş itiraz etmiş, planların mağduriyet oluşturacağı gerekçesiyle konuyu yargıya taşımışlardı.

Hasan Başkaya ve 131 kişinin bir araya gelerek açmış oldukları davada ilk karar “yürütmeyi durdurma” şeklinde olmuştu…  İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin almış olduğu bu karar Çiğdem Mahallesinde sevinçle karşılanmış, mahalle muhtarı Murat Erdal, bölge ile ilgili yapılan hiçbir planlamada vatandaşların görüşlerinin alınmadığını öne sürerek, yürütmeyi drudurma kararını desteklemişti.

Alınan bu karara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi yapılan itirazı karara bağlayarak Yürütmenin durdurulması kararını ortadan kaldırdı. Mahkeme tekrar yargılama yapılmak üzere dosyayı İstanbul 6. İdare Mahkemesi’ne gönderdi.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi yapmış olduğu yeniden yargılama sonucunda yürütmeyi durdurma kararında ısrar ederek, Beykoz’da Çiğdem Mahallesi ve Çubuklu mahallelerinin geniş bir kesimini kapsayan 1/5000 ölçekli Beykoz Geri Görünüm Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon 1. Etap Nazım Planlarının yürütmesini tekrar durdurdu.

Nüfus ve ulaşım yoğunluğu artacak

Hasan Başkaya ve 131 kişinin açmış olduğu davanın istem bölümünde mahkemeden şu taleplerde bulunulmuştu:

Beykoz ilçesinde taşınmaz maliki olan davacılar tarafından; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, 13.10.2017 tarih ve 1619 Sayılı Kararı ile onanan 06.12.2017 – 04.01.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Beykoz Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon 1. Etap Nazım İmar Planının askı süresi içinde plana itiraz edildiği, söz konusu bölgenin, Osmanlı Dönemi’nden itibaren yerleşim yeri, olduğu, planın uygulanması halinde nüfus ve ulaşım yoğunluğunun artacağı, yeterli düzeyde eğitim ve sağlık hizmetinin sunulamayacağı donatı alanlarının yetersiz kalacağı, plan ile bölgenin doğal sit alanının korunamayacağı, üst ölçekli planlara uygun olmadığı, tesis edilen işlemin, usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istenmektedir.

Bu istemi yerinde gören İstanbul 6. İdare Mahkemesi yeni kararında şöyle dedi:

(BHA) Belediye hizmet alanının fonksiyon kararının 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu, 1/1000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planında teklif plana konu alanın bulunduğu bölgenin büyük bir kısmı, “Meskûn alan”  geri kalan kısmı ise “Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı” olarak tanımlanmakta olup,

Bu durumda dava konusu planın planlama alanının güneyinde yer alan ve konut alanı olarak planlanan alanların üst ölçekli 1/1000.000 ölçekli İÇDP’da “Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı” lejantında kalması sebebiyle bu alanlara getirilen konut alanı fonksiyon kararının üst ölçekli plan kararları ile örtüşmediği, “Çubuklu Mesire Alanı’na” dava konusu planda verilen (BHA) Belediye Hizmet Alanı fonksiyon kararının alanın doğal yapısının korunmasını etkileyecek yapılaşmaya yönelik hükümler içermesi sebebiyle 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırılık içerdiği,   (TAKS:0.25) yapılaşma şartının çok üstünde olduğu ve yoğunluk arttırıcı nitelik arz ettiği, planlama alanındaki Park ve Yeşil alanlar ile Sağlık Alanı oranlarının mevzuatın altında kaldığı, buna karşın diğer eğitim, sosyal kültürel T.A ve ibadet alanının mevzuatta tanımlanan oranların üstümde olduğu,

Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan ve uygulanmasına devam edilmesi halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunan 1/5000 ölçekli Beykoz geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon 1. Etap Nazım İmar Planının 2577 Sayılı Kanunu’nun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına, 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 27.01.2021 tarihinde karar verilmiştir.

Haber Merkezi

Canan Kaftancıoğlu, Beykoz'da sokağa indi
Önceki Canan Kaftancıoğlu, Beykoz'da sokağa indi
Beykoz’da Boğaza nazir iftar çadırı dolup taşıyor
Sonraki Beykoz’da Boğaza nazir iftar çadırı dolup taşıyor