Beykoz Belediyesi Nikah Salonları Fotoğraf ve Video Çekim İşi İhalesi

  • 0
  • 6635
Beykoz Belediyesi Nikah Salonları Fotoğraf ve Video Çekim İşi İhalesi
Beykoz Belediyesi Nikah Salonları Fotoğraf ve Video Çekim İşi İhalesi
Beykoz Belediyesi Nikah Salonları Fotoğraf ve Video Çekim İşi İhalesi
Beykoz Belediyesi Nikah Salonları Fotoğraf ve Video Çekim İşi İhalesi
Beykoz Belediyesi Nikah Salonları Fotoğraf ve Video Çekim İşi İhalesi

Beykoz Belediyesi nikah salonlarında fotoğraf ve video çekim işi için ihale açtı.

Aylık kira bedeli olarak 65 bin TL belirlenirken, ihale süresinin ise 103 ay olacağı açıklandı. Geçici teminat bedeli ise 25 bin 300 TL oldu.  İhalenin 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü  Saat: 10.00’da Beykoz Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacağı duyuruldu.

İhalenin detaylarında ise şu hususlara vurgu yapıldı.

Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan yukarıdaki listede Aylık Tahmini Kira Bedeli, Geçici Teminat Bedeli belirtilen yerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre 16 Ağustos 2023 tarihinde Çarşamba günü  Saat: 10:00’da Beykoz Belediyesi Encümen Salonu’nda, Nikah Sarayı içerisindeki “Fotoğrafçı Odası ve Fotoğraf - Video Çekim Alanlarının 13 (on üç) aylığına kiralanması işi ihalesi yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

İsteklilerin;

Kanuni ikametgah sahibi olmak (Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Yerleşim Yeri Belgesi ile tüzel kişilerce bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket merkezini belirten belge ile belgelendirilecektir) ve Nüfus Cüzdanı Örneği,

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi;

Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu,

Dosya bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu,

İmza sirkülerinin verilmesi; 

Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri,

Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

Fotoğraf ve video çekim işinde en az 3 yıl fiilen faaliyette bulunmuş ve fotoğraf-video çekim işi yaptığına dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet Belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti ya da İdarece Aslı Görülmüştür kaşeli)  

Fotoğraf-Çekim alanında çalıştıracağı ekipte 2 kişinin 3 yıllık Ustalık veya eşdeğer belgeye sahip olması gerekmektedir. Buna ilişkin belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Fotoğraf ve/veya video çekim işi yaptığına dair iş yeri açma ruhsatı ve vergi levhasının tasdikli sureti

İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve SGK Müdürlüğünden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belgeleri tevdi eden firmalar ihaleye katılabileceklerdir.

Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, Belediyemize borcu yoktur( Kira, Çevre Temizlik Vergisi vb.) yazısını,

Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri, Belediyemize sunacaktır.

İhaleye katılacaklar, ihale şartnamesini Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 15 Ağustos 2023 tarih ve saat: 17.00’ye kadar temin edebilirler.  

Haber Merkezi

Beykoz'a buz hokeyi tesisi geliyor
Önceki Beykoz'a buz hokeyi tesisi geliyor
İstanbul yağışlara hazır mı? Beykoz Meclis Üyesi anlattı
Sonraki İstanbul yağışlara hazır mı? Beykoz Meclis Üyesi anlattı