Beykoz Belediyesi işyerini kiraya veriyor

  • 30.10.2020 11:25
  • Güncelleme: 30.10.2020 11:25
  • Okunma: 9887 kez
  • Yorum: 0
Beykoz Belediyesi, Anadoluhisarı'ndaki iş yerini ihale yoluyla kiraya veriyor.
Beykoz Belediyesi işyerini kiraya veriyor

Beykoz Belediyesi, çoğrafı olarak Kavacık'ta yer alan fakat tapuda Anadoluhisarı Ertürk Sok. No: 1 adresinde kayıtlı bulunan iş yeri için kiralama ihalesi düzenledi.

986 Ada 4 Parsel üzerindeki işyeri için geçici teminat bedeli olarak 234 bin TL belirlendiği ihale 12 Kasım 2020 günü yapılacak.

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Beykoz Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1- Yukarıda özellikleri belirtilen Beykoz Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazın Aylık Tahmini Kira Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli belirtilen işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 12 Kasım 2020 tarihinde Perşembe günü Saat:09.30’da Beykoz Belediyesi Encümen Salonu’nda 10 (on) yıllığına kiralanması işi ihalesi yapılacaktır.
İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır. 

 

MADDE 2- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83.maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan ve gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak yatırmış olduğu geçici teminatı irad kaydedilir.
 

MADDE 3- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
 

MADDE 4- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler ihalenin yapılacağı saate kadar eksiksiz, listedeki sıraya göre, kapalı zarf içinde imzalı mühürlü bir şekilde Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik veya karışık olarak zarfın içine konulan belgeler kabul edilmeyecektir.
İsteklilerin;

 

İhaleye Katılacaklar Şahıs İse:


1- Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti.
2- Şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz,
3- Geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu.
4- İhale tarihi itibariyle SSK Prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge.
5- Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve nüfus cüzdanı sureti örneği vermesi,
6- Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan güncel, Belediyemize borcu yoktur (Kira, Çevre Temizlik Vergisi vb.) yazısını,

 

İhaleye Katılacaklar Şirket İse:


1- Şirketin ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış bir belge.
2- Şirket sirkülerinin veya şirket adına vekili olduğunu gösterir noterlikten tasdikli vekaletname.
3- Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkarlar sicil kaydı belgeleri.
4- Noter tasdikli imza sirküleri
5- Şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz.
6- Geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu.
7- İhale tarihi itibariyle SSK Prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge.
8- Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan güncel, Belediyemize borcu yoktur( Kira, Çevre Temizlik Vergisi vb.) yazısını
9- Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri,
Belediyemize sunacaktır.

10- İhaleye katılacaklar, ihale şartnamesini Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 11 Kasım 2020 tarih ve saat: 16.30’ya kadar temin edebilirler.

İlan Olunur. 

 

Anahtar Kelimeler: Beykoz Belediyesi, İhale, Kira