Güncel

Ağaç değil bürokrasi öldürdü

Ağaç değil bürokrasi öldürdü
2014.09.11 00:00
| | |
2275

Beykoz'da yaşanan ağaç faciasının arkasında ihmal olduğu iddia edildi.

Beykoz Korusu’nda iki can alan kuru ağacın 6 kurum arasındaki yetki karmaşası nedeniyle kesilemediği ortaya çıktı. Orman Mühendisleri Odası, ölümlerin mevzuat belirsizliği yüzünden meydana geldiğini belirtti.

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’­ne ait Bey­koz Ko­ru­su’n­da mey­da­na ge­len ağaç fa­ci­asın­da Ay­fer Ay­la Aral (66) ile Nai­me Hül­ya Bay­ra­k’­ın ya­şa­mı­nı yi­tir­me­si bir skan­da­lı gözler önüne serdi. Ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de ağa­cın ku­ru­du­ğu  ve kö­kün­den kı­rıl­dı­ğı tes­pit edil­di. An­cak ağa­cın ku­ru­ma­sı­na rağ­men ne­den ke­sil­me­di­ği akıl­lar­da so­ru işa­reti bı­rak­tı. Ya­şa­nan ka­za ağa­cın ke­sil­me­sin­de 6 ku­ru­mun iz­ni­nin alın­ma­sın­da ya­şa­nan yet­ki kar­ma­şa­sı­nı da or­ta­ya çı­kar­dı.

MEV­ZU­AT BAS­KI­SI VAR

Or­man Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si ve Bey­ko­z’­da uzun yıl­lar Or­man İş­let­me Şef­li­ği Ya­pan Or­man Mü­hen­di­si Ali Su­kas, gö­rev­li­ler üze­rin­de mev­zu­at bas­kı­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Su­kas bu du­ru­mun yet­ki­li­le­rin ha­re­ket ala­nı­nı da­ralt­tı­ğı­nı ifa­de et­ti.

Ağa­cın dev­ril­di­ği alan­da çok sa­yı­da ku­ru­mun yet­ki­si ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Su­kas o ku­rum­la­rın yet­ki­le­ri­ni şöy­le an­lat­tı: “İş­let­me­si, ba­kı­mı ve so­rum­lu­lu­ğu İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’ne ait. Ko­ru 1 de­re­ce do­ğal sit ala­nı ya­pı­la­bil­di­ği için Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­’nın ve Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Mü­dür­lü­ğü­’nün yet­ki­si var.

6 AYDAN ÖNCE İÇİNDEN ÇIKILMIYOR

Bu­nun ya­nın­da ağaç ke­si­le­cek­se Or­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü­’ne sor­mak la­zım. Yer Bo­ğa­zi­çi sı­nır­la­rın­da kal­dı­ğı için Bo­ğa­zi­çi İmar Mü­dür­lü­ğü­’nün yet­ki­si­ni al­mak la­zım. Ta­bi bu­nun ya­nın­da bir de il­çe be­le­di­ye­si var. Bu­ra­da mev­zu­atın çok da­ğı­nık­lı­ğı, fark­lı ku­rum­la­ra yet­ki ve so­rum­lu­luk ver­me­si bu iş­le­ri ge­cik­ti­ri­yor. 6 ay­dan ön­ce bu işin için­den çı­ka­mı­yor­su­nuz. Bu yet­ki kar­ma­şa­sı 2 ki­şi­nin öl­me­si­ne, 2 ki­şi­nin de ya­ra­lan­ma­sı­na  se­bep ol­du.”

Bey­koz Ko­ru­su­’nun işletmesine ilişkin yetkileri belirleyen planın 2007 ya­pıl­dı­ğı­nı ancak Or­man Ba­kan­lı­ğı’nın planı onaylamadığı belirtildi.

Ayfer öğretmenin geriye bir tek torunu kaldı

Bey­koz Ko­ru­su içe­ri­sin­de devrilen ağacın altında kalarak can veren emekli öğretmen Ay­fer Ay­la Aral’ın (66) hikayesi yürekleri dağladı. Emekli eğitimcinin al­tı ay ön­ce eşi Ha­luk, iki haf­ta ön­ce ise kı­zı Gök­çe­’yi kan­ser­den kay­bet­ti­ği öğ­re­ni­len Aral ai­le­sin­den ge­ri­ye mut­lu gün­le­rin­de çek­tir­dik­le­ri fo­toğ­raf ve to­runu Işık Aral kal­dı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler: Ay­fer Ay­la Aral, Beykoz Korusu, Dilruba Çay Bahçesi, Ali Sukas, Naime Hülya Bayrak

reklam

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"