Başta vergi ve SGK prim alacakları olmak üzere kamuya ait bir kısım alacakların yeniden yapılandırılması amacıyla hazırlanan Kanun Tasarısı Meclis’e sunulmuştur. Yeni yasayla sunulan ödeme kolaylıklarına aşağıda yer verilmiştir.

TASARI SADECE KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARA YÖNELİK OLUP VADESİNDE ÖDENMEMİŞ BORÇLARA ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLAMAKTADIR

Hatırlanacağı üzere geçen yıl 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulmuştur. Söz konusu Kanun sadece “kesinleşmiş alacakları” değil inceleme aşamasında bulunan, dava aşamasında olan alacakları da kapsamına alıp matrah artırımı, kasa-emtea- ortaklar cari hesaplarının düzeltilmesi gibi hususları da bünyesine almıştır.
Ancak bu tasarı önceki gibi geniş kapsamlı olmayıp beyan edilmiş ancak vadesinde ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş vergi ve diğer alacakları kapsamına almaktadır.

KAPSAMA GİREN ALACAKLAR

Kapsama giren ilgili kurumların alacakları aşağıda listelenmiş olup, listede yer almayan alacaklar bu tasarıdan yararlanamayacaklardı
 

MALİYE

Tüm Vergi, Resm Ve Harçlar, Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları ( Vergi Ziyaı Cezası/ Kaçakçılık Cezası ), Gecikme Faizleri, Gecikme Zamları, Vergi Aslına Bağlı Olmayan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
İdari Para Cezaları ( Askerlik, Seçim, Nüfus, Trafik, Karayolu Taşıma, Otoyollar Ve Köprülerden İhlalli Geçiş İdari Para Cezaları İle Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Tarafından Verilmiş Olan İdari Para Cezaları İle Sınırlıdır )
6183 Sayılı Kanuna Göre Takip Edilen Alacaklar ( Ecrimisiller, KKDF Alacakları, Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Alacakları, Kredi Ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Ve Katkı Kredisi Alacakları, Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinden Geri Alınması Gereken Alacaklar )

GÜMRÜK

Gümrük Vergileri

İdari Para Cezaları

Faizler, Zamlar, Gecikme Zammı Alacakları


SGK

Sigorta Primi, Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılığı, İşsizlik Sigortası Primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi,

Topluluk Sigortası Primi, İsteğe Bağlı Emeklilik Primi

Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Eğitime Katkı Payı

Gecikme Cezası, Gecikme Zammı Alacakları

İdari Para Cezaları

İL ÖZEL İDARELERİ

İdari Para Cezaları Hariç Asli ve Fer’i Alacakları

BELEDİYELER

Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergileri Ve Diğer Vergiler

Vergi Cezaları ile İdari Para Cezaları, Gecikme Faizleri ve Gecikme Zamları

Ücret Alacakları, Su Bedeli Alacakları, Atık Su ve Katı Atık Alacakları İle Bunlara Bağlı Fer'i Alacaklar

Orman Genel Müdürlüğü

Orman Köylüleri İle Bu Köylülerce Kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Kullandırılan Krediler

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Ve Bunların Ortaklarına Kullandırılan Krediler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Organize Sanayi Bölgeleri Ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerine Kullandırılan Krediler İle Kanuni Takipte Olan Krediler

31 MART 2017 TARİHİ VE ALACAĞIN AİT OLDUĞU DÖNEM

a - Beyana dayanan vergilerde 31/03/2017 tarihe kadar verilmesi gereken beyannameler
Buna göre örneğin en son 2017 Şubat ayına ait KDV yada muhtasar beyannamelerinde beyan edilip ödenmeyen borçlar kapsama girerken 2017 Nisan ayına ait beyanname kapsam dışında kalmaktadır. Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarında ise verginin ait olduğu dönem dikkate alınarak kapsama girip girmediği tespit edilecektir
b- 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamındadır.

Buna göre; vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olanlar kapsam dahilindedir.
c- Diğer vergilerin ise 31/03/2017 tarihine kadar tahakkuk etmiş olmaları gereklidir.


VAZGEÇİLEN ALACAK YA DA YENİDEN YAPILANDIRILAN TUTAR

Vergi asıllarından herhangi indirim yapılmamakta ancak vergi aslına bağlı cezaların tamamı silinmekte, fer’i alacağın (gecikme faizi ve gecikme zammı) yerini yi / ÜFE almaktadır.

Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş; usulsüzlük, özel usulsüzlük, iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezası varsa bu cezalarının %50’si silinmektedir. Bu tutara gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar eklenerek yapılandırmaya konu edilmektedir.

TAKSİTLE ÖDEME SEÇENEĞİ

(Hesaplanan Yeni Tutar = Vergi Aslı + yi/ÜFE ) şeklinde özetlenen borç defaten ödenebileceği gibi ( bu durumda yi/ÜFE tutarında %50 oranında peşin ödeme indirimi yapılmaktadır ) 2 ayda bir ödemeli en çok 18 eşit taksitle de ödenebilecektir. Bu durumda ödenecek borç taksit sayısına göre aşağıdaki katsayılar kullanılarak artırılacaktır. Taksitlerin mahsuba konu edilmesi örneğin KDV iade alacaklarına mahsuben ödenebilmesi de mümkündür.

KATSAYI

Altı eşit taksit            1,045

Dokuz eşit taksi      1,083

On iki eşit taksit      1,105

On sekiz eşit taksit 1,150

Vergi ve diğer borçlar için yapılandırılan tutarın ilk taksiti 31/07/2017 tarihine, SGK içinse 31/08/2017 tarihine kadar ödenebilecektir.

YAPILANDIRMANIN İHLALİ

a.İlk 2 Taksitin Önemi

Yapılandırılan ve taksite bağlanan borcun ilk 2’sinin tam ödenmemesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. İlk 2 taksitin mutlaka ödenmiş olmasına rağmen, bir takvim yılında 2’den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı yine kaybedilir.
 

b. Yapılandırma Boyunca Cari Borçların Ödeme Zorunluluğu

Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi, Gelir veya Kurumlar (Stopaj) Vergisi, KDV, ÖTV ‘ler ile ilgili olarak taksit ödeme süresi boyunca beyan edilip tahakkuk edecek tutarların da süresinde ödenmesi gerekmektedir.
Ancak, yukarıda belirtilen vergiler ile ilgili beyan edilip tahakkuk edecek tutarların bir takvim yılında iki defadan fazla süresinde ödenmemesi durumunda kanun hükümleri ihlal edilmiş olacaktır.

TEMİNAT VE HACİZ HUSUSU

Borcun yeniden yapılandırılması için herhangi bir teminat aranılmamaktadır. Diğer taraftan başvuru tarihine kadar herhangi bir haciz yapılmamışsa bundan sonrası için de yapılmayacaktır.

Ancak bu Kanun öncesinde herhangi bir şekilde haciz tatbik edilmiş ise yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecektir.

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILAN MÜKELLEFLERİN DURUMU

Geçen yıl 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulmuştur. Söz konusu Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükellefler, ellerinde mevcut ödeme tablolarında belirtilen vade ve tutarlara göre ödeme yapmaya devam edeceklerdir. Bir başka deyişle kesinleşmiş alacaklar için 6736 sayılı yasadan yararlanan mükellefler, bu yeni yasadan yararlanamayacaklardır.

Ancak,- 6736 sayılı yasa 30 HAZİRAN 2016 tarihine kadar oluşmuş borçları yeniden yapılandırmaya konu etmiştir. Bu yeni yasa tasarısı ise 31 MART 2017 tarihine kadar ödenmemiş borçları kapsama almaktadır. Bu mükellefler 30 Haziran 2016 – 31 Mart 2017 arasındaki varsa dönem borçları için yeni yasadan yararlanabileceklerdir.
 

BAŞVURU VE ÖDEME

30 HAZİRAN 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar borcun takip edildiği ilgili idareye yazılı olarak başvurulması gerekmektedir. Vergi ve diğer Bakanlıklara ait borçlar için ilk taksit 31/07/2017 tarihine kadar, SGK borçları içinse 31/08/2017 tarihine kadar ödeme yapılması gereklidir. İzleyen taksitlerin ödemesi her ay değil 2 ayda bir yapılacağından örneğin 18 taksitin tercih edilmesi halinde borç 36 ay yani 3 yılda ödenebilecektir.

Yazarın Yazıları